185978

185980

185981

185983

185984

           นายวราพงษ์  เกียรตินิยมรุ่ง ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจ พร้อมด้วย นางศุปกิจ สกลเสาวภาคย์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะ เข้าร่วมประชุมและมอบนโยบายการดำเนินการทำการทดสอบระบบในโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน ระยะที่ 2 แบบเสมือนจริง โดยดำเนินงานคู่ขนานไปกับระบบที่ใช้งานในสำนักงานที่ดินเดิม โดยการทดสอบระบบในครั้งนี้ สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี และสาขาโพธาราม ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการทดสอบระบบ ก่อนการส่งมอบระบบงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน ระยะที่ 2 ต่อไป