วันที่ 22 มกราคม 2564 นายทศพร มิตรนิโยดม เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี และคณะ ร่วมเป็นกรรมการสัมภาษณ์คัดเลือกผู้สมัครโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

55268

55309

55296

55279

55304

55322

55323