วันที่ 22 มกราคม 2564 นายเสวี จิระเสวี รองอธิบดีกรมที่ดิน และคณะ เข้าร่วมสังเกตการณ์และติดตามความคืบหน้าการทดสอบขึ้นระบบงานตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ 2)

ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี

55432

55433

55435

55437

55438

55439