21994016 2392399427651838 3653035507910100014 o

ประวัติความเป็นมา

 เดิมสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี เป็นอาคารชั้นเดียวตั้งอยู่ในที่ดินราชพัสดุโฉนดที่ดินเลขที่ 12402 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ระหว่างถนนอัมรินทร์ กับถนนไกรเพชร อยู่กลางตัวเมืองสร้างมาตั้งแต่ ร.ศ.130 (พ.ศ.2455) ต่อมาได้มีการเจรจาตกลงแลกเปลี่ยนสถานที่ตั้งสำนักงานที่ดินจังหวัดกับบริษัทคีรีทองจำกัด

สำนักงานที่ดินจังหวัดในปัจจุบันจึงได้สร้างขึ้นใหม่ในที่ราชพัสดุโฉนดที่ดินเลขที่ 7628 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตั้งอยู่ระหว่างถนนอำเภอ (ถนนสมบูรณ์กุล)กับถนนเสือป่า โดยบริษัทคีรีทองจำกัดเป็นผู้ก่อสร้างให้แก่ทางราชการโดยไม่คิดเงินเป็นราคาประมาณ 5,500,000 บาท (ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) บนเนื้อที่ จำนวน 5-0-25 ไร่ และเปิดทำการเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2520