ภารกิจหลักของกรมที่ดิน

ภารกิจตามประมวลกฎหมายที่ดิน

act_001.gif

  • การดำเนินงานออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้ราษฎร
  • ให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น

act_002.gif

  • รังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงในที่ดิน สาธารณประโยชน์และในที่ราชพัสดุ
  • การรังวัดและทำแผนที่

act_003.gif

  • ​จัดที่ทำกินให้ประชาชนตามประมวลกฎหมายที่ดิน

ภารกิจตามกฎหมายอื่น

act_0051.jpg

  • การควบคุมการจัดสรรที่ดิน

act_0061.jpg

  • การจดทะเบียนอาคารชุด

act_0071.jpg

  • การควบคุมช่างรังวัดเอกชน