สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี นำโดยนายทศพร มิตรนิโยดม เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาทุกสาขา ร่วมต้อนรับนายประพล  ชมเงิน     ผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 3 และ 4  กรมที่ดิน  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

42339

 

42340

42294

42297

42325

42315

42319

42296

42298

42304

42312

42301

4231142320 42310

42306