เจ้ากรมและอธิบดีกรมที่ดิน (อดีต – ปัจจุบัน)

%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%a7%20%e0%b9%80%e0%b8%ad.%20%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%ae%e0%b8%a1

มิสเตอร์ดับบลิว เอ. เกรแฮม
พ.ศ. ๒๔๔๔ – ๒๔๔๖

%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%96%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b8%e0%b8%a0%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%20%28%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b9%88%29

พระหัตถสารศุภิกิจ (ภู่)
พ.ศ. ๒๔๔๖-๒๔๔๗

 %e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8

หลวงประมวลภูมิเทศ
(เฮง วิริยะศิริ)
พ.ศ. ๒๔๔๗ – ๒๔๕๒

%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%9a%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87

พระยาบรมบาทบำรุง
(แย้ม แสง – ชูโต)
พ.ศ. ๒๔๕๒

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c.%20%e0%b8%94%e0%b8%b5.%20%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%81

นายอาร์. ดี. เครก
พ.ศ. ๒๔๕๖ – ๒๔๖๓

%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%81

มหาอำมาตย์เอก
พระยาลักษมัณสุพจน์
ธรรมาภิรตเทพสภาบดี
(อู๋ ไกรฤกษ์)
พ.ศ. ๒๔๖๕ – ๒๔๖๗

%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%20%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%82%e0%b8%a8%e0%b8%a0%e0%b8%93

มหาอำมาตย์ตรี
พระยาสุรเกษตรโศภณ
(เจือ ชูโต)
พ.ศ. ๒๔๖๗ – ๒๔๗๕

%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b9%8c

หม่อมเจ้าวิมวาทิตย์
รพีพัฒน์
พ.ศ. ๒๔๗๕ – ๒๔๗๖

%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%8a%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b4

มหาอำมาตย์ตรี
พระยาอัชราชทรงสิริ
(แม้น อรุณลักษณ์)
พ.ศ. ๒๔๗๖ – ๒๔๗๙

%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%a3%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%93%e0%b9%8c

หลวงประเจิดอักษรลักษณ์
(สมโภช อัศวนนท์)
พ.ศ. ๒๔๘๐ – ๒๔๘๑

%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%8a%e0%b8%aa%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c

หลวงเดชสหกรณ์
(ม.ล. เดช สนิทวงศ์)
พ.ศ. ๒๔๘๑

%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%8a%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%8d%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%95%e0%b8%a3

หลวงชำนาญนิติเกษตร
(อุทัย แสงมณี)
พ.ศ. ๒๔๘๑ – ๒๔๘๔

%e0%b8%9e%e0%b8%a5.%e0%b8%97.%20%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%88%e0%b8%88%e0%b8%99%e0%b8%b6%e0%b8%81

พล.ท. พระประจนปัจจนึก
(พุก มหาดิลก)
พ.ศ. ๒๔๘๔

%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9c%e0%b8%94%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88

พระผดุงทะเบียนกิจ
(หน ชูโต)
พ.ศ. ๒๔๘๔ – ๒๔๙๒

%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3

พระนิติเกษตรสุนทร
(เชลง นิติเกษตรสุนทร)
พ.ศ. ๒๔๙๒ – ๒๔๙๖

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%8c%20%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b9%8c

นายศักดิ์ ไทยวัฒน์
พ.ศ. ๒๔๙๖ – ๒๔๙๙
และ พ.ศ. ๒๕๐๑ – ๒๕๑๒

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%96%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a5%20%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b9%e0%b8%a5

นายถวิล สุนทรศารทูล
พ.ศ. ๒๔๙๙ – ๒๕๐๑

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%96%20%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%a0%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5

นายอรรถ วิสูตรโยธาภิบาล
พ.ศ. ๒๕๑๒ – ๒๕๑๗

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%82%e0%b8%8a%e0%b8%95%e0%b8%b4%20%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a7%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c

นายโชติ เศวตรุนทร์
พ.ศ. ๒๕๑๗ – ๒๕๑๘

%e0%b8%a3.%e0%b8%95.%e0%b8%97.%20%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%a1%20%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b9%8c

ร.ต.ท. ระดม มหาศรานนท์
พ.ศ. ๒๕๑๘ – ๒๕๒๒

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%b4%20%e0%b9%84%e0%b8%8a%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%a5

นายนิรุติ ไชยกุล
พ.ศ. ๒๕๒๒ – ๒๕๒๓

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%97%20%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a9%e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99

นายสนิท วิเศษโกสิน
พ.ศ. ๒๕๒๓ – ๒๕๒๔

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b4%20%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%a4%e0%b8%a9%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%8c

นายศิริ เกวลินสฤษดิ์
พ.ศ. ๒๕๒๔ – ๒๕๓๐

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%97%e0%b8%a7%e0%b8%b5%20%e0%b8%8a%e0%b8%b9%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b9%8c

นายทวี ชูทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๓๐ – ๒๕๓๓

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%8c%20%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b0

นายอารีย์ วงศ์อารยะ
พ.ศ. ๒๕๓๓ – ๒๕๓๔

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9c%e0%b8%b1%e0%b8%99%20%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%99

นายผัน จันทรปาน
พ.ศ. ๒๕๓๔ – ๒๕๓๖

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%8c%20%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%9a%e0%b8%b9%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c

นายชนะศักดิ์ ยุวบูรณ์
พ.ศ. ๒๕๓๖ – ๒๕๓๗

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2%20%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%89%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%8c

นายปริญญา นาคฉัตรีย์
พ.ศ. ๒๕๓๗ – ๒๕๓๙

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a3%20%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b9%8c

นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์
พ.ศ. ๒๕๓๙ – ๒๕๔๓

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%20%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%90

นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ
พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๔๔

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%8c%20%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%ab%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%aa%e0%b8%a0%e0%b8%93

นายประวิทย์ สีห์โสภณ
พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๔๕

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%88%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%88%20%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87

นายจเด็จ อินสว่าง
พ.ศ.๒๕๔๕

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%20%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b0

นายบัญญัติ จันทน์เสนะ
พ.ศ.๒๕๔๕- ๒๕๔๘

%e0%b8%94%e0%b8%a3.%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%a5%20%e0%b9%84%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%8c

ดร.พีรพล ไตรทศาวิทย์
พ.ศ.๒๕๔๘- ๒๕๔๙

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%a4%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b9%8c%20%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%88

นายชัยฤกษ์ ดิษฐอำนาจ
พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๑

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b9%8c%20%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%b8%e0%b8%92%e0%b8%b4

นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ
พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%8d%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%94%20%e0%b8%84%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b9%87%e0%b8%99

นายบุญเชิด คิดเห็น
พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%88%20%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%8d%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%93%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%a2%e0%b9%8c

นายพินิจ หาญพาณิชย์
พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%8c%20%e0%b8%ab%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%b2

นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า
พ.ศ.๒๕๕๗

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%87%e0%b8%a9%e0%b9%8c%20%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b9%e0%b8%a5

นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล
พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๘

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%a0%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b9%8c%20%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b9%8c

นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙

122054568

ceo.jpg

นายประทีป กีรติเรขา
พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑

122054568

ceo_now.jpg

นายประยูร รัตนเสนีย์
พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒

122054568

​ nisit64

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์
พ.ศ. ๒๕๖๒-ปัจจุบัน

122054568