2. การออกโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทำประโยชน์เฉพาะราย ตามมาตรา 59 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

(ไม่มีหลักฐานสำหรับที่ดิน)​

2